Panoráma Podbiela
Panorámy Podbiela
Naši sponzori
Podbiel
Urbár Podbiel
SKI VITANOVA
PANASONIC
DREVODOM
AA-AUTODIELY
MK SPORT
OUTDOOR WORLD
Môj e-mail
Ľubomíra Kudzbelová kudzbelovalubka@centrum.sk

Stanovy klubu

CYKLOTURISTICKÝ KLUB PODBIEL

 

S T A N O V Y

 

CYKLOTURISTICKÝ KLUB PODBIEL je dobrovoľné záujmové združenie ľudí, vytvorené za účelom obohacovania športového života občanov, propagovania a spoznávania Oravy, Slovenska a iných krajín. Cieľom CKT Podbiel je rozvoj cykloturistiky a turistiky na rekreačnej úrovni, podpora športu a telovýchovy pre členov a aj pre občanov Slovenska, ochrana prírody a starostlivosť o životné prostredie, vykonávanie verejnoprospešnej činnosti zameranej na budovanie nových a už existujúcich objektov slúžiacim športovým, turistickým, cyklo aktivitám a iným verejnoprospešným činnostiam. CKT Podbiel pracuje v zmysle týchto stanov.

 

 

Článok I.

 

Zakladá sa CYKLOTURISTICKÝ KLUB PODBIEL /ďalej len CTK PODBIEL/ so sídlom v Podbieli č.421, 027 42 Podbiel a pôsobnosťou v celej SR, pracovným sídlom je sídlo štatutárneho zástupcu.

 

 

Článok II.

 

1./ Členom CTK PODBIEL sa môže stať každý občan SR, bez vekového obmedzenia, ktorý súhlasí s cieľmi a činnosťou klubu, aktívne sa podieľa na činnosti a voči jeho prijatiu nevznesie protest aspoň polovica Členskej schôdze.
2./ Členom CTK PODBIEL sa môže stať aj občan, ktorý nie je štátnym príslušníkom SR, ak s jeho prijatím vysloví súhlas Členská schôdza.
3./ Členstvo v klube je dobrovoľné a vzniká prijatím člena Členskou schôdzou na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.
4./ Výbor má právo dávať Členskej schôdzi návrhy na uloženie čestného členstva.
5./ Členstvo sa eviduje zápisom do kroniky.
6./ Vylúčenie z CTK PODBIEL schvaľuje Členská schôdza.
 

Článok III.

 

Člen má právo:

 

– voliť a byť volený, zúčastňovať sa na práci a akciách CTK PODBIEL,
– obracať sa na orgány klubu s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
– byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov klubu.

 

Povinnosťou člena je:

 

– dodržiavať Stanovy klubu,
– pomáhať pri plnení cieľov klubu a aktívne sa podieľať na jeho práci,
– podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom klubu,
– ochraňovať a zveľaďovať majetok oddielu.

 

Zánik členstva vzniká:

 

– vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu,
– úmrtím fyzickej osoby,
– zánikom klubu,
– vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.
– nezaplatením členského príspevku stanoveného Členskou schôdzou do 30.mája daného roku.

 

 

Článok IV.

 

1) Členská schôdza – je najvyšší orgán CTK PODBIEL, schádza sa najmenej 1x ročne.

 

– je utvorený zo všetkých členov klubu,
– rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku klubu,
– schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
– volí a odvoláva členov Výboru.

 

2) Výbor – je pracovným a výkonným orgánom, skladá sa:

 

– z predsedu,
– zástupcu predsedu,
– pokladníka,
– kronikára.

 

3) Predseda a členovia výboru sú volení Členskou schôdzou na dobu jedného roka.

4) Štatutárnym zástupcom je predseda, závažné a ekonomické dokumenty musia byť okrem predsedu podpísané aj jedným členom výboru.

 

 

Článok V.

 

CTK PODBIEL môže hospodáriť s majetkom, ktorý pozostáva z dobrovoľných členských príspevkov, darov, dotácií a príspevkov od slovenských a zahraničných osôb, právnických osôb a tiež z výsledkov z vlastnej činnosti, ktoré môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. CTK PODBIEL hospodári podľa bežných pravidiel v zmysle platnej právnej úpravy a vedie príslušnú evidenciu.

 

 

Článok VI.

 

CTK PODBIEL zaháji oficiálnu činnosť zaevidovaním na príslušnom orgáne. Ukončiť svoju činnosť môže na základe rozhodnutia Členskej schôdze. Po ukončení musí dôjsť k finančnému vysporiadaniu.

 

 

Článok VII.

 

Do prvej Členske schôdze zastupujú výbor zakladajúci členovia. Akékoľvek zmeny a doplnky podliehajú schváleniu Zhromaždenia.

 

 

 

V Podbieli, dňa 15. februára 2015

Leave a Reply

Blahoželáme
Návštevnosť stránky
Návštevnosť krajín
free counters